"V dobri ruky" NGO

Thank you letter

"V dobri ruky" NGO